b-8-1.jpg

為何只要是公的到我手中

都會變娘呢 XDDD

不過高斯還是好帥阿~

 

b-8-2.jpg

b-8-3.jpg

b-8-4.jpg

b-8-5.jpg

b-8-6.jpg

b-8-7.jpg

b-8-8.jpg

b-8-9.jpg

b-8-10.jpg

b-8-11.jpg

b-8-12.jpg

b-8-13.jpg

b-8-14.jpg

b-8-15.jpg

b-8-90.jpg

b-8-17.jpg

b-8-18.jpg

b-8-19.jpg

b-8-20.jpg

b-8-21.jpg

b-8-22.jpg

b-8-23.jpg

b-8-24.jpg

b-8-25.jpg

b-8-26.jpg

b-8-27.jpg

b-8-28.jpg

b-8-29.jpg

b-8-30.jpg

b-8-31.jpg

b-7-35.jpg

b-8-33.jpg

b-8-34.jpg

b-8-35.jpg

b-8-36.jpg

b-8-37.jpg

b-8-38.jpg

b-8-39.jpg

b-8-40.jpg

b-8-41.jpg

b-8-42.jpg

b-8-43.jpg

b-8-44.jpg

b-8-45.jpg

b-8-46.jpg

b-8-47.jpg

b-8-48.jpg

b-8-49.jpg

b-8-50.jpg

b-8-51.jpg

b-8-52.jpg

b-8-53.jpg

b-8-54.jpg

b-8-55.jpg

b-8-56.jpg

b-8-57.jpg

b-8-58.jpg

b-8-59.jpg

b-8-60.jpg

b-8-61.jpg

b-8-62.jpg

b-8-63.jpg

b-8-64.jpg

b-8-65.jpg

b-8-66.jpg

b-8-75.jpg

b-8-76.jpg

b-8-77.jpg

b-8-78.jpg

b-8-79.jpg

b-8-80.jpg

b-8-81.jpg

b-8-82.jpg

b-8-83.jpg

b-8-84.jpg

b-8-85.jpg

b-8-86.jpg

b-8-87.jpg

b-8-88.jpg

b-8-89.jpg

 

 

題外話

潭果 跟臭臉男厄尼 出去約會的時候

Screenshot-837.jpg

Screenshot-838.jpg

Screenshot-839.jpg

Screenshot-840.jpg

是看到名人都會叫的意思嗎?

不過他們兩個張嘴的表情真可愛XDD

右下角那位小姐真的超搶戲哈哈

 

最近幾集都是小星跟小果的戲份呢~

尤其實小果哈~

但過沒多久他們也要說掰掰囉
Leave a Reply.

  Xiao Wan
  小玩天神
  正在為您放映潭家生活
  因直接從痞客邦搬過來
  圖片過多 網頁跑比較慢
   -----------------

  Story

  All

  ♦♦
  ♦♦♦

   -----------------

  Chat